Į viršų
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Jurbarko krašto muziejaus nuostatai

PATVIRTINTA
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 
2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-58

JURBARKO KRAŠTO MUZIEJAUS NUOSTATAI

I.Bendrosios nuostatos

1.         Pavadinimas – Jurbarko krašto muziejus (toliau – Muziejus).

2.         Pavadinimo santrumpa – JKM.

3.         Teisinė forma –savivaldybės biudžetinė įstaiga.

4.         Buveinės adresas – Vydūno g. 21, Jurbarko m.

5.         Muziejaus struktūriniai padaliniai:

5.1. V. Grybo memorialinis muziejus, Vydūno g. 31, Jurbarkas;

5.2. Veliuonos krašto istorijos muziejus, Veliuonos sen., Jurbarko r.;

5.3. P. Cvirkos memorialinė sodyba, Klangių kaimas, Veliuonos sen.;

5.4. K. Glinskio gimtasis namelis, Vydūno g. 45, Jurbarkas.

6.         Muziejaus rūšis – istorijos, etnografijos, archeologijos, meno, memorialinio profilio muziejus.

7.         Muziejaus savininkas – Jurbarko rajono savivaldybė.

8.         Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Jurbarko rajono savivaldybės taryba.

9.         Savo veikloje Muziejus vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, kitais įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.

II.Muziejaus veiklos tikslai ir funkcijos

 

        1. Pagrindiniai Muziejaus tikslai – kaupti, saugoti, tyrinėti, konservuoti, eksponuoti ir populiarinti Jurbarko rajono savivaldybės kultūros istorijos materialines ir nematerialias vertybes.

              2. Įgyvendindamas tikslus, Muziejus vykdo šias funkcijas:

2.1. kaupia, saugoja, tiria, konservuoja, eksponuoja ir populiarina Jurbarko miesto ir rajono kultūros istoriją atspindinčius muziejinių vertybių rinkinius, taip pat kitą archeologiniu, istoriniu, etnografiniu, meniniu, religiniu, memorialiniu ar kitu kultūros požiūriu vertingą medžiagą;

       2.2. vykdo sukauptų muziejinių vertybių apskaitą,  konservavimą, užtikrina apsaugą, rūpinasi restauravimu;

               2.3.ruošia nuolatines ir laikinas ekspozicijas, parodas, organizuoja kitus su Muziejaus veikla susijusius kultūros renginius;

                2.4. dalyvauja bendrose Lietuvos muziejinėse programose;

2.5. bendradarbiauja su rajono švietimo įstaigomis, rengia muziejines moksleivių ugdymo programas;

2.6. rengia, leidžia ir platina tyrinėjimų rezultatus ir vietovės kultūros istoriją atspindinčius leidinius;

2.7.pristato Muziejų, jo rinkinius ir vietovės kultūros istoriją interneto svetainėse, spaudoje ir renginiuose visuomenei;

2.8.teikia metodinę ir kitokią pagalbą kilnojamųjų kultūros vertybių savininkams, naudotojams ir savivaldybės teritorijoje esantiems nevalstybiniams muziejams;

2.9.komplektuoja Muziejaus biblioteką, mokslinį archyvą ir garso, vaizdo, fotonuotraukų archyvą;

2.10.                                      teikia metų veiklos ataskaitas bei veiklos planus steigėjui ir Kultūros ministerijai.

III. Muziejaus fondo rinkiniai

 

1. Muziejaus fondo rinkiniai suskirstyti į:

1.1. pagrindinį fondą;

1.2. pagalbinį fondą.

2. Muziejaus rinkinių komplektavimo kryptys:

2.1. archeologija;

2.2.istorija;

2.3. etnografija;

2.4. dailė ir tautodailė;

2.5. gamta;

2.6. žymių krašto žmonių gyvenimas ir veikla.

3. Muziejaus rinkinių šifre nurodoma Muziejaus pavadinimo santrumpa – JKM.

4. Muziejaus pagrindinio fondo rinkiniai ir jų šifrai:

4.1. etnografinis – EA, EB, ED;

4.2. istorinis – I;

4.3. dailės – ML, MP;

4.4. ikonografinis – IKD, IKN, IKK;

4.5. archeologinis, geologinis – AG.

5. Pagalbinio fondo rinkinių šifras – P.

6. Iš pagrindinio fondo neprofilinių, dubletinių ir pagalbinio fondo muziejinių vertybių teisės aktų numatyta tvarka muziejuje gali būti sudarytas mainų fondas.

IV. SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS KOMPETENCIJA

 

1. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija:

1.1. tvirtina Muziejaus nuostatus;

1.2. nustato Muziejaus vadovo priėmimo į pareigas tvarką;

1.3. priima sprendimą dėl Muziejaus buveinės pakeitimo;

1.4. priima sprendimą dėl Muziejaus reorganizavimo ar likvidavimo;

1.4.priima sprendimą dėl Muziejaus filialų, padalinių steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

1.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

1.7. nustato Muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų įkainius;

1.8. tvirtina Muziejaus didžiausią leistiną pareigybių skaičių;

1.9. Nustato Muziejaus darbo užmokesčio fondą;

1.10. sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

V. Muziejaus valdymas

 

1. Muziejui vadovauja direktorius, kurį konkurso būdu skiria ir iš pareigų atleidžia savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos įgaliotas asmuo. Direktoriaus pareigos ir atsakomybė nustatomos pareigybės aprašyme, kurį tvirtina įgaliota savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos įgaliotas asmuo.

2. Muziejaus direktorius:

2.1. organizuoja Muziejaus darbą, kad būtų įgyvendinami Muziejaus tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

2.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Muziejaus nuostatų;

2.3. nustatyta tvarka priima ir atleidžia Muziejaus darbuotojus;

2.4. tvirtina Muziejaus struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

2.5. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą,` teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

2.6. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Muziejaus vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

2.7. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Muziejui teisme arba kitose valstybės ar savivaldybių institucijose, įstaigose;

2.8. savo kompetencijos ribose sudaro sutartis ir leidžia įsakymus.

3. Muziejuje veikia Rinkinių komplektavimo komisija, kurios veiklą reglamentuoja Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija, patvirtinta kultūros ministro.

VI. Baigiamosios nuostatos

4. Muziejaus vieši pranešimai, kuriuos privaloma skelbti pagal teisės aktus, skelbiami Muziejaus interneto tinklalapyje www.jurbarkomuziejus.lt.

5. Muziejaus nuostatus keičia savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

6. Pasiūlymus dėl Muziejaus nuostatų keitimo teikia Muziejaus direktorius.

Muziejaus direktorė
Lilija Jakelaitienė